Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"ANDRZEJ MEYER"

Metoda wyznaczania parametrów składowych wielotonów wybranych idiofonów DOI:10.15199/ELE-2014-009


  Idiofony to grupa instrumentów muzycznych, w których źródłem dźwięku (wibratorem) jest ciało stałe mające niezmienną, naturalną sprężystość. Tym źródłem jest najczęściej cały instrument. Idiofony mogą wydawać dźwięki o charakterze szumowym lub o określonych częstotliwościach - wielotony. Zależy to od właściwości fizycznych elementu drgającego. Większość idiofonów to instrumenty perkusyjne. Należą do nich np. wibrafon, dzwony, gongi czy stosowane w terapii misy dźwiękowe [2]. Analiza dźwięków takich instrumentów jest zagadnieniem trudnym ze względu na ich wybitnie niestacjonarny charakter. Dlatego też wykorzystanie typowego spektrogramu nie daje tu zadawalających wyników. Autorzy skoncentrowali się w swoich badaniach na wybranej grupie idiofonów wydającej dźwięki będące wielotonami, na ogół wielotonami nieharmonicznymi. Wynikła stąd potrzeba napisania specjalistycznego programu pozwalającego na wyznaczenie najważniejszych parametrów takich dźwięków. Wielotony i ich parametry Wielotony to sygnały będące sumą składowych sinusoidalnych. W przypadku całkowitych krotności częstotliwości podstawowej mamy wielotony harmoniczne, czyli sygnały odkształcone posiadające okres pierwszej harmonicznej. W przypadku niecałkowitych zależności pomiędzy częstotliwościami składowych powstają wielotony nieharmoniczne, w których mogą powstawać dudnienia, a okres sygnału zależny od najmniejszej wspólnej wielokrotności częs[...]

Method of the measurement of the time between centre of chosen sounds

Czytaj za darmo! »

The man organism is a rhythmic structure. The biorhythmic phenomenon an object of many research works e.g. [1, 2]. This regularity appear one can also in expressed words, given sounds, whether executed movements. In disturbances of the work of the central nervous arrangement often follow disturbances of the synchronization of the regularity of executed movements or given sounds. Changes of t[...]

Badania przestrzennych cech dźwięku mis dźwiękowych

Czytaj za darmo! »

Dźwięki i wibracje specjalnych metalowych mis nazywanych misami dźwiękowymi są stosowane w celach terapeutycznych od czasów starożytnych głównie na Dalekim Wschodzie. Obecnie metoda ta po jej adaptacji przez Petera Hessa jest wykorzystywana również w Europie podlegając dalszemu rozwojowi [1,2]. Terapia misami dźwiękowymi polega na położeniu ich w odpowiednich punktach ciała lub obok niego i delikatnym pobudzaniu do drgań. Stosuje się także tylko odsłuch dźwięku mis, zwłaszcza w seansach zbiorowych. Misy dźwiękowe po uderzeniu wytwarzają dźwięk będący złożonym wielotonem nieharmonicznym. Jego składowe skupione w charakterystyczne grupy dają dudnienia o częstotliwościach leżących głównie poniżej pasma akustycznego w strefie większości rezonansów mechanicznych organów ciała ludz[...]

Suppression of peaks resulting from tongue clicks and plosive consonants production in pseudowhisper signal

Czytaj za darmo! »

Surgical operation of the larynx is a radical method of treating tumor located in this area. It is usually based on the extraction of the vocal cords and creating a tracheal outlet in a patient’s neck [6, 8]. This method of treatment is obviously effective but the patient loses irreversibly a very important part of the articulatory organs responsible for the production of speech sounds.[...]

Segmentacja mówców w rozmowach telefonicznych na podstawie znaku wodnego


  Jedną z form powiadamiania służb ratownictwa o zdarzeniach wymagających niezwłocznej interwencji są telefony alarmowe. Niestety to narzędzie bywa często niewłaściwie wykorzystywane i nadużywane przez osoby, które wywołują fałszywe alarmy. Zdarzenia te wymagają monitorowania prowadzonych rozmów telefonicznych i wykorzystywania algorytmów do rozpoznawania osób korzystających z usług telefonicznych służb nadzoru publicznego np. policji. System informatyczny wspomagający pracę organów ścigania ma na celu wyodrębnienie użytecznej informacji ze zbioru nagrań rozmów telefonicznych z telefonów alarmowych i dołączonych do nich informacji związanych z rozmową. Zadanie identyfikowania osób nawiązujących rozmowę powinno być wspierane przez system segmentacji mówców, by w automatyczny sposób wydobyć i określić granice wypowiedzi poszczególnych rozmówców [3], co jest potrzebne np. do prawidłowego określenia modelu koniecznego do rozpoznania określonego mówcy. W szczególności chodzi o automatyczne usunięcie głosu operatora (policjanta) obsługującego telefon alarmowy z analizowanego nagrania rozmowy i pozostawienie jedynie wypowiedzi osoby dzwoniącej. W opisanych w literaturze metodach segmentacji mówców, które nadają się do omawianego zastosowania, wykorzystuje się analizę dynamiki widma energetycznego sygnału mowy, np. [3]. Sygnał dzieli się przy tym na odcinki, w których występują poszczególne fragmenty wypowiedzi. W algorytmie opisanym w pracy [3] sygnał wejściowy jest dzielony na ramki mnożone przez okno Hamminga, dla których jest obliczane krótkoterminowe widmo energetyczne z wykorzystaniem szybkiej transformacji Fouriera (FFT). Widmo energetyczne stanowi bowiem dobry materiał bazowy do dalszego procesu rozpoznania mówcy na podstawie analizy częstotliwościowej. Następny etap to normalizacja widma sygnału. Polega ona na odjęciu od obliczonego widma nagranego wcześniej i uśrednionego widma sygnału ciszy (sygnału tła akustycznego). Kol[...]

Metoda wizualizacji pola akustycznego mis dźwiękowych

Czytaj za darmo! »

Dźwięki i wibracje specjalnych metalowych mis dźwiękowych są obecnie stosowane w celach terapeutycznych w Europie dzięki adaptacji tych dalekowschodnich technik przez Petera Hessa [2,3]. W trakcie zabiegu misy kładzie się w odpowiednich miejscach na ciele lub obok niego i delikatnie pobudza do drgań. W odsłuchu dźwięki mis stosuje się w seansach zbiorowych lub indywidualnie w specyficznych przypadkach (autyzm, schorzenia onkologiczne, pulmonologiczne). W dostępnych publikacjach zagranicznych [2-5] brak jest opisu zjawisk akustycznych w misach dźwiękowych oraz szczegółowych danych o ich dźwięku. W Polsce badania właściwości dźwięku mis, jego widma i widma obwiedni prowadzone są od wielu lat na Politechnice Poznańskiej [8-10]. Misy dźwiękowe po uderzeniu wytwarzają dźwięk będący[...]

Od metrologii do systemów wizyjnych: środowisko NI LabVIEW w laboratoriach naukowych


  Nauczanie na wyższych uczelniach technicznych powinno obejmować zarówno zagadnienia podstawowe (pozwalające zrozumieć istotę zjawisk), jak i wiedzę o najnowszych systemach i technologiach, zdobywaną poprzez włączanie studentów do prowadzonych badań naukowych. W związku z olbrzymim przyrostem informacji (badania wskazują, że co dekadę wiedza potrzebna do wyszkolenia inżyniera elektronika ulega podwojeniu [1]) i równoczesnym limitem liczby godzin dydaktycznych, często stosuje się przedstawianie podstaw na wykładach, a nowych rozwiązań - na laboratoriach. To powoduje jednak brak spójności wiedzy studentów. W Pracowni Układów Elektronicznych i Przetwarzania Sygnałów Politechniki Poznańskiej wdrożono projekt laboratoriów naukowych na kierunku automatyka i robotyka, wykorzystujących oprogramowanie i sprzęt firmy National Instruments (NI) [2]. Zajęcia obejmują takie przedmioty, jak: metrologia elektryczna, materiałoznawstwo elektryczne, układy elektroniczne, systemy telekomunikacyjne, elektroniczne systemy pomiarowe, systemy mikroprocesorowe, multimedia i systemy wizyjne. W projekcie założono, że studenci podczas wykonywania ćwiczeń w ramach kolejnych przedmiotów zgłębiają wiedzę na temat oprogramowania LabVIEW i osprzętu firmy National Instruments. Oprogramowanie NI LabVIEW i zestaw NI ELVIS II NI LabVIEW [3] jest graficznym językiem programowania systemów pomiarowych i sterujących. Programy pisane w tym środowisku są nazywane przyrządami wirtualnymi (virtual instruments, w skrócie vi’s), gdyż wygląd ich panelu czołowego imituje fizyczne przyrządy pomiarowe i sterujące. Wykonywanie aplikacji w NI LabVIEW determinuje przepływ danych pomiędzy blokami przetwarzania (prezentowanymi jako ikony na diagramie). Pozwala to na tworzenie aplikacji: od najprostszych, zbudowanych z kilku elementów, do zaawansowanych, składających się z wielu podsystemów. NI ELVIS II (educational laboratory virtual instrumentation suite) jest przeznaczon[...]

Real-time watermarking of one side of telephone conversation for speaker segmentation

Czytaj za darmo! »

The paper presents a digital signal processor (DSP) based system for segmentation of speakers of a telephone conversation. The TMS320C6713 DSP by Texas Instruments in real-time watermarks one interlocutor voice and therefore precise segmentation of both conversation sides is made on a PC without any speaker recognition techniques. The authors also solved the problem of data blocks synchronization and beats caused by differences in the digital-to-analog and the analog-to-digital sampling clock frequencies. Streszczenie. Artykuł prezentuje, zrealizowany na procesorze sygnałowym, system do segmentacji mówców rozmowy telefonicznej. Użyto procesora TMS320C6713 firmy Texas Instruments, który podczas rozmowy oznacza znakiem wodnym jednego z rozmówców. Umożliwia to późniejszą separację mówców bez użycia algorytmów ich rozpoznawania. Autorzy dodatkowo rozwiązali problemy związane z synchronizacją bloków danych i dudnieniami wywołanymi różnicą częstotliwości zegarów taktujących przetworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe. (Wprowadzanie w czasie rzeczywistym znaku wodnego do sygnału jednej strony rozmowy telefonicznej w celu segmentacji mówców) Keywords: DSP, watermark, speaker segmentation, DWT Słowa kluczowe: procesor sygnałowy, znak wodny, segmentacja mówców, dyskretna transformata zafalowaniowa Introduction An idea of the presented system arose from the need for a reliable speaker segmentation during a typical phone call, (e.g., to the emergency services numbers). The inserted watermark to the emergency telephone operator voice makes subsequent conversation sides separation possible with no additional necessity of the speaker recognition. The speakers recognition algorithms, although deeply investigated, cannot guarantee 100% reliability of the speaker segmentation. Additionally they are often computationally complex, thus they need strong computing devices or long times (typically an off-line processing). The authors proposed a mixe[...]

Układy elektroniczne jako elementy ludzkiego ciała i człowiek jako element układów elektronicznych


  Niektóre współczesne układy elektroniki medycznej, wspomagając osoby niepełnosprawne, pełnią funkcje zastępczych organów. Należą do nich np. implanty ślimakowe ucha wewnętrznego i stymulatory serca. W innych, rozbudowanych systemach elektronicznych, człowiek staje się ich częścią. Jest tak przykładowo w systemach monitoringu i systemach biometrycznych, które służą do rozpoznawania ludzi. W Pracowni Układów Elektronicznych i Przetwarzania Sygnałów (PUEP S) Wydziału Informatyki Politechniki Poznańskiej są podejmowane badania w obu tych kierunkach. W niniejszym artykule przedstawiono wybrane przykłady tych badań. W szczególności omówiono: - poprawę zrozumiałości mowy poprzez separację sygnałów, - Blue Voice - system wspomagania mowy osób laryngektomowanych, - zaawansowane testy audiometryczne, - generację wielotonów nieharmonicznych, - wielokanałowy system do badań bioimpedancyjnych, - detekcję punktów akupunkturowych, - terapię dźwiękiem i diagnostykę akustyczną, - automatyczne rozpoznawanie mówcy. Poprawa zrozumiałości mowy i separacja sygnałów Znaczącym obszarem zastosowań współczesnej elektroniki jest przetwarzanie mowy w celu poprawy komunikacji interpersonalnej. Aparaty słuchowe i telefony przenośne są często używane w miejscach, w których występuje zakłócające tło akustyczne, jak np. rozmowy innych osób, czy odgłosy ruchu ulicznego (tzw. problem "cocktail party"). W takich warunkach, zwłaszcza w przypadku sensorycznych ubytków słuchu, naturalna percepcja słuchowa człowieka (zdolność do przestrzennej filtracji zakłóceń) jest ograniczona, i właśnie dlatego w takich urządzeniach pożądane jest tłumienie dźwięków zakłócających. Nowoczesnym rozwiązaniem tego problemu są wielomikrofonowe filtry kierunkowe. Badania zrozumiałości mowy z wykorzystaniem filtru z dwoma mikrofonami opisano w [1]. Uzyskane charakterystyki kierunkowe przedstawiono na rys. 1. Pomiary zrozumiałości mowy wykazały, że osiągnięto wzrost zrozumiałości m[...]

 Strona 1