Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"Jerzy SZKUTNIK"

Stacje transformatorowe z SF6 jako nieodzowny element Smart Grids w sieciach przesyłowych i dystrybucyjnych energii elektrycznej

Czytaj za darmo! »

W referacie przedstawiono uwarunkowania rozwoju przyszłościowych rozwiązań sieci przesyłowych i dystrybucyjnych. Smart Grid powinien być postrzegany nie tylko jako nowa koncepcja organizacyjna pracy nowych komponentów, które pojawią się w niej, lecz także, a może przede wszystkim jako innowacyjne rozwiązania infrastruktury sieciowej, takie jak przewody niskozwisowe, szersze wykorzystanie, tzw. linii tymczasowych oraz nowoczesna i innowacyjna aparatura rozdzielcza- to takiej należą stacje transformatorowe z SF6 .Artykuł skupia się na zaprezentowaniu wieloaspektowego uzasadnienia celowości stosowania tego typu rozwiązań w przyszłościowej infrastrukturze sieciowej. Abstract.:The report introduced conditionings of the development of future solutions of transmission and distributive networks. Smart Grid should be noticed not only as the new organizational idea of the work of new components which will appear in it, but also, and perhaps first of all as innovative solutions of the network infrastructure, such as lines of high temperature low sag conductor,, the wider utilization - so called temporary lines and the modern and innovative distributive equipment - this such belong distribution substation with SF6 .The article focuses on introducing of the multiaspect reasons of the advisability of the usage of this type of solutions in the future network infrastructure. ( Transformer stations with SF6 as the indispensable element Smart Grid in the transmission and distributive network of the electrical energy) Słowa kluczowe: stacje rozdzielcze SF6 , Smart Grid, sieci elektroenergetyczne Keywords: transformer substation SF6, Smart Grid, electrical network Wstęp Zadania związane z rozwojem elektroenergetyki w Europie i Polsce wymagają innowacyjnego spojrzenia na pracę sieci elektroenergetycznych. Od kilku lat w literaturze pojawia się pojęcie Smart grid, które można zdefiniować następująco: "Smart grid - inteligentne systemy elektroenergetyczne, gdz[...]

Korelacyjna estymacja ryzyka awarii w sieciach elektroenergetycznych

Czytaj za darmo! »

W artykule rozważana jest estymacja ryzyka w sieciach elektroenergetycznych. Analiza została przeprowadzona dla rzeczywistego procesu przesyłu energii elektrycznej w RSE. Uzyskane rezultaty pozwalają na identyfikację klastrów sieci będących szczególnie podatnych na awarie, to tzw. korelacyjne klastry krytyczne. Na podstawie miar natężenia występujących w poszczególnych transformatorach, przeprowadzona zostanie ocena ryzyka dla wybranych korelacyjnych klastrów podkrytycznych. Abstract. Correlation estimation of risk failure in the power network is taken into account. Correlation coefficient analysis will be carried out for the distributive power network 110 kV. Conducted analysis is based on the power factor. Proposed method allows to identify correlation critical and subcritical clus[...]

The methodology of benchmarking in development of electricity distribution company

Czytaj za darmo! »

The report presents the methodology of benchmarking as one of the key tools in management of the sector of energy distribution. The softwares used in comparisons enables the detailed diagnosis of situation and through simulations shows the most appropriate actions aimed at increasing efficiency of networks of a distribution company. It is one of the key elements necessary for taking strategic decisions by company’s management. Streszczenie. Artykuł przedstawia metodologię analizy porównawczej jako jedno z kluczowego narzędzi w zarządzaniu sektora dystrybucji energii. Oprogramowanie używane w porównaniach umożliwia szczegółową diagnozę sytuacji i poprzez symulację pokazuje najbardziej odpowiednie działania nakierowane w podnoszeniu sprawności sieci spółki dystrybucyjnej. Jest to[...]

Techniczno-ekonomiczne aspekty rekonstrukcji sieci w oparciu o przewody wysokotemperaturowe

Czytaj za darmo! »

W referacie przedstawiono techniczno-ekonomiczne aspekty rekonstrukcji sieci w oparciu o przewody wysokotemperaturowe o małym zwisie. Przedstawiono niezwykłe zalety technologii przewodów wysokotemperaturowych w odniesieniu do aktualnych potrzeb i uwarunkowań energetyki. Dokonano analizy przydatności poszczególnych typów przewodów wysokotemperaturowych do trudnego zadania rekonstrukcji polskich sieci elektroenergetycznych w krótkim czasie. Abstract.: The article presents technical and economic aspects of power grid reconstruction using high temperature low sag conductors. With reference to the condition and current needs of power industry, the author presented specific characteristics of high temperature low sag conductors technology. What is more, the author conducted analysis of usefulness of particular high temperature low sag conductors in reconstruction of Polish power grids in short. (Technical and economic aspects of power grids reconstruction on the basis of high temperature low sag conductor) Słowa kluczowe: przewody wysokotemperaturowe o małym zwisie (HTLS), rekonstrukcja sieci, efektywność energetyczna, ograniczenie emisji CO2 Keywords: High Temperature Low Sag conductors (HTLS), power grids reconstruction, electrical efficiency, limitation of carbon dioxide emission Wstęp Przed Polską elektroenergetyką stoją w najbliższej przyszłości ambitne zadania:  realizacja przyjętej "Polityki energetycznej Polski do 2030 roku" z jej sześcioma kierunkami działania [1]: - poprawą efektywności energetycznej, - wzrostem bezpieczeństwa energetycznego, - dywersyfikacją struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki jądrowej, - rozwojem wykorzystania odnawialnych źródeł energii, - rozwojem konkurencyjnych rynków paliw i energii, - ograniczeniem oddziaływania energetyki na środowisko  realizacja zobowiązań wynikających z przyjętego przez Polskę w ramach decyzji unijnych w 2008 roku Pakietu kli[...]

Wpływ odzysku ciepła odpadowego z urządzeń gospodarstwa domowego na efektywność rozdziału energii elektrycznej w sieciach dystrybucyjnych

Czytaj za darmo! »

W referacie przedstawiono koncepcję rozwiązania technicznego ( zgłoszenie patentowe) pozwalające na odzysk ciepła odpadowego ze sprzętu gospodarstwa domowego takiego jak pralki, zmywarki prowadzącą do oszczędności energii elektrycznej na poziomie ok. 3% w stosunku do każdego odbiorcy. Przedstawiono także analizy wpływu tego typu rozwiązania na pracę sieci i związaną z tym zmianę poziomu strat w sieciach dystrybucyjnych. Przedstawione analizy wskazują na zasadność wdrożenia tego typu urządzeń do nowoczesnego wyposażenia nowo-budowanych budynków mieszkalnych Abstract.:The article presents the idea of the technical (patent application) solution permitting the recovery of the waste-heat from household equipment as washing machines, dishwashers, leading to the electric energy saving on level approx. 3% in relation to of each customer. Introduced also analyses of the influence of this type of the solution on the function of the network and connected with this the change of the level of losses in distributive networks. Described analyses indicate the legitimacy of initiating of this type of devices to the modern equipment new-constructed apartment buildings. (The idea of the technical solution permitting the recovery of the waste-heat from household equipment) Słowa kluczowe: ciepło odpadowe, efektywność energetyczna, ograniczenie emisji CO2 Keywords: heat of waste, electrical efficiency, limitation of carbon dioxide emission Wstęp Zgodnie z zapisami Prawa energetycznego jednym z głównych założeń polityki energetycznej państwa jest racjonalizacja użytkowania paliw i energii, szczególnie przy uwzględnieniu promocji energooszczędnego budownictwa [l]. W związku z tym wszelkie działania zmierzające do realizacji poszczególnych punktów ustawy powinny znaleźć wśród zainteresowanych należną uwagę. Niemniej jednak konieczne jest wiarygodne naświetlenie problemów, które do tej pory były stosowane w polskiej energetyce w ograniczonym zakresie [13]. Wy[...]

Hybrid low-voltage networks as the element of the lifting of the efficiency and the independence in the distribution of electricity DOI:10.15199/48.2019.04.03

Czytaj za darmo! »

For sales companies with the principal purpose it should be the elaboration of the coherent programme of the lifting of the efficiency, both in the organizational dimension and technical; in this range with the determinant should be the general rule: " to make more at smaller (the energy commitment - J.S.) - DOING MORE WITH LESS [8]. This is probably the most accurate and picturesque definition of the energy efficiency, describing in the complete way this issue. Poland in this area is found in the mainstream of actions, what a proof is adopted law about the energy efficiency, from the day 15 April of the year 2011, being an implementation to Polish conditions of Union [7] directives. Currently (2018) was accepted by government following with the amendment whose main objective is thrifty and effective using of the energy, the reduction of her consumption, the reduction of losses during her transmission and the reduction of the power requirement electrical. Currently Poland is characterized with the higher energy consumption of the industry than most developed countries of Europe (EU-15) [9,13]. According to data with 2017 of European Commission the indicator intensity almost twice exceeds European values. Indispensable becomes so the elaboration of the effective strategy resolvent in the way the complex above-problem, being a direct cancellation both to the European directive of as well as Polish legislations. Proposed concept "POLAND EFFICIENCY" [20,21,23] is directed to this part of the power engineering sector which deals with the chapter of the electrical energy and to customers - power consumers. Proposals include technical actions and organizational, because only such look on the problem, guarantees the effective action. A most important segment of the discussed strategy (Energy Saving) is directed to power consumers and founding the control a behaviour of customers (DSM) at under the look of degree of the energy comm[...]

Logistic aspects of developmental trends of the electrical energy

Czytaj za darmo! »

The report presents the investigations were based on the key perspective analyses, probabilistic estimations of economical, energy parameters as well as on the data on the CO2 emission for the period up to 2030, for the EU member countries. All the trends in the projections were created on the basis of the mathematical models PRIMES and ACE for the long-term energy forecasting. The analyses were carried out by means of three trends: Trend TP, Trend TS, Trend 2010. . It is one of the key elements necessary for taking strategic decisions by authorities management of energy sector. Streszczenie. Artykuł przedstawia badania zawierające analizy perspektywiczne o wymiarze ekonomicznym przesyłu energii, jak również danych o emisji CO2 na okres do 2030, dla krajów członkowskich UE. Wszystkie trendy były tworzone na podstawie modeli matematycznych PRIMES i ACE dla długoterminowej prognozy energii. Analizy były wykonane za pomocą trzech trendów: TREND TP, TREND TS, TREND 2010. Wyniki analiz stanowią jeden z kluczowych elementów koniecznych dla podejmowania strategicznej decyzji przez zarządzających sektorem energetyki. (Analizy perspektywiczne trendów w wytwarzaniu energii) Keywords: energy policy, distribution efficiency, trends development Słowa kluczowe: polityka energetyczna, efektywność dystrybucji, trendy rozwojowe Introduction In the forecasts of the development of the electrical energy sector in Poland and in other European countries provide the basis for the evaluation of this sector by means of the most significant characteristics, such as primary energy production, gross energy consumption, total energy consumption, electrical energy consumption, energy intensity, unitary production of primary energy, unitary production of electrical energy. The forecasts presented show the development of energy industries in all EU countries against the situation in the world, including those countries which joined the EU after May 2004, and those [...]

 Strona 1