Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Marek FULCZYK"

High dU/dt transients resistant distribution transformers comprising filtering bushings

Czytaj za darmo! »

In the article a concept of increasing the transformer withstand to voltage surges characterised by high rate of rise based on using special bushings comprising filtering chokes is presented. The concept has been implemented in new distribution transformers providing superior resistance to high dU/dt transients. The new transformers are compliant with highly demanding standard SFS2646. Streszczenie. W artykule przedstawiono koncepcję zwiększenia odporności transformatora na przepięcia o dużej stromości, polegająca na zastosowaniu w przepustach specjalnych dławików tłumiących. Koncepcja ta została wdrożona w nowych transformatorach rozdzielczych zapewniając radykalną poprawę odporności na stromość narastania napięcia dU/dt. Transformatory wyposażone w nowe przepusty spełniają wymagania normy SFS 2646. (Odporność na stromość narastania napięcia dU/dt w transformatorach mocy) Keywords: Distribution transformer, dU/dt, lightning surges, SFS 2646. Słowa kluczowe: Transformatory rozdzielcze, dU/dt, wyładowania atmosferyczne, SFS2646. Introduction Ultra steep wavefront transients characterized by a high voltage rate of rise dU/dt are extremely dangerous to electrical equipment such as transformers and motors. High dU/dt surges are superimposed on the normal phase voltages and pose significant hazard to the insulation system of the equipment, which needs to be dimensioned to withstand those temporary events. Nevertheless, according to [1], still as many as 35% of total dielectric failures in power equipment are caused by surges. The high frequency components present in the spectrum of the surge result in a highly non-uniform potential distribution, leading to local overstressing of the insulation system, as illustrated in Fig. 1, showing a simulated initial distribution of voltage with a transformer winding. Fig.1. Simulated time-evolution of voltage distribution along a transformer winding when subjected to high dU/dt transient. Due to c[...]

The new power based approach in pole slip protection

Czytaj za darmo! »

The paper presents a new method of pole slipping protection which eliminates the need for complicated calculations of setting, thus greatly simplifies the setting process. The new adaptive algorithm uses machine’s powers measurements to ascertain whether the synchronous machine is committed to a pole slip. The main efforts have been focused on the development of new protection techniques, which should ensure better (faster and more selective) detection of synchronous machine loss of synchronism. It can operate successfully using results from simulation, as well as from laboratory tests of real synchronous machines. Streszczenie. W artykule zaprezentowano nową metodę przeciwko poślizgowi biegunów, która w znaczący sposób upraszcza dobór nastaw zabezpieczenia przez eliminacje procesu skomplikowanych obliczeń. Dzięki adaptacyjności metody zarówno dla trybu pracy generatorowego jak i silnikowego można skutecznie określić, czy w maszynie synchronicznej wystąpił poślizg biegunów. W artykule przedstawiono szybką i selektywną metodę detekcji poślizgu, której działanie zostało sprawdzone zarówno podczas badań symulacyjnych jak i z wykorzystaniem rzeczywistych sygnałów testowych. (Podejście mocowe w zabezpieczeniu przeciwko poślizgowi biegunów) Słowa kluczowe: poślizg biegunów, Zabezpieczenie przed poślizgiem biegunów, kryterium równości pól, samonastawne zabezpieczenie przed poślizgiem biegunów Keywords: Pole Slip, Pole Slipping Protection, Extended Equal Area Criterion, Self Tuning Pole Slip Protection. Introduction In transmission systems the probability of pole slipping on main generators is very low, because the criteria have become more stringent over last decades. Present trend of connecting small and medium sized synchronous generators that are operating parallel with the utility grid puts such machines in a potentially damaging situation. An increasing amount of embedded generation connection to sub-transmission and distribution p[...]

Fault location on three-terminal lines associated with current differential relays

Czytaj za darmo! »

This paper presents an algorithm for locating faults on three-terminal power lines for inspection-repair purposes. The presented method has been tested and evaluated with use of fault quantities obtained from versatile simulations of faults with the software ATP/EMTP package. Results of fault location for the sample faults are delivered and discussed. Fault location accuracy is evaluated and an [...]

Accurate transmission line fault location using two-terminal measurement data without time synchronisation

Czytaj za darmo! »

This paper presents a new impedance-based fault location algorithm. Unsynchronised measurements of voltages and currents from two ends of a line are utilised as the input data. The algorithm is formulated with use of the distributed parameter line model. Simultaneous usage of two kinds of symmetrical components for determining the synchronisation operator makes that the calculations are non-iterative. The presented example illustrates the validity of the delivered fault location algorithm and its high accuracy. Streszczenie. W artykule przedstawiono nowy impedancyjny algorytm określania odległości do miejsca zwarcia. Niezsynchronizowane pomiary napięć i prądów z obu końców linii są użyte jako dane wejściowe. Algorytm został sformułowany z uwzględnieniem modelu linii o parametrach roz[...]

Impact of high voltage GIS substation configuration on lightning overvoltages

Czytaj za darmo! »

In the present article simulations of the lightning overvoltages propagation phenomenon in a typical HV GIS substation are presented. As demonstrated, analyzed overvoltages are dependent on various system parameters. The influence of key factors on maximum overvoltage peak values was presented. Additionally, an improvement to the surge protection by using a HV filtering element introduced at the connecting point between the GIS station and the transmission line has been proposed. Streszczenie. W artykule zostały zaprezentowane przykładowe symulacje wyładowań atmosferycznych i propagacji fali przepięciowej w typowej stacji GIS wysokiego napięcia. Wykazano zależność symulowanych przepięć od parametrów systemu oraz wykazano wpływ kluczowych parametrów na maksymalne wartości przepięć. Zaprezentowano możliwość zapewnienia dodatkowej ochrony przeciwprzepięciowej poprzez wprowadzenie wysokonapięciowego filtra w miejscu połączenia przesyłowej linii napowietrznej ze stacją GIS. (Analiza wpływu konfiguracji stacji GIS wysokiego napięcia na ograniczenie przepięć piorunowych) Keywords: insulation coordination, GIS, substation, lightning overvoltages, modeling, ATP/EMTP. Słowa kluczowe: koordynacja izolacji, stacja elektroenergetyczna typu GIS, przepięcia piorunowe, modelowanie, ATP/EMTP. Introduction Fast Transients in power systems cover a frequency range from 10 kHz up to 1 MHz and are caused by lightning strokes to the transmission line’s phase or ground wire. High overvoltage wave is being generated, which propagates along the network can lead to speeding up the insulation ageing processes and in most severe conditions even failures of machines and apparatuses. As it was mentioned before, two different situations can be distinguished: lightning stroke to phase wire called direct stroke and lightning stroke to shield wire causing current flash across the insulator chain namely back-flash. Its occurrence depends on various system conditi[...]

Influence of HV LC filter on lightning overvoltages in Gas-Insulated Switchgear substations

Czytaj za darmo! »

In the present paper simulations of the propagation of lightning overvoltages in a typical HV GIS substation are presented. The influence of HV LC filter on maximum overvoltages peak values was analyzed. Additionally, an improvement to the surge protection by using a HV filtering element introduced at the connecting point between the GIS substation and the transmission line has been proposed. Streszczenie. W artykule przedstawiono symulacje wyładowań atmosferycznych i propagacji fali przepięciowej w typowej stacji GIS wysokiego napięcia. Zaprezentowano możliwość zapewnienia dodatkowej ochrony przeciwprzepięciowej poprzez ograniczenie maksymalnej wartości przepięć za pomocą wysokonapięciowego filtra w miejscu połączenia przesyłowej linii napowietrznej ze stacją GIS. (Wpływ filtra LC wysokiego napięcia na ograniczenie przepięć piorunowych w stacjach gazowych typu GIS) Keywords: insulation coordination, GIS, substation, lightning overvoltages, LC low pass filter, modeling, ATP/EMTP. Słowa kluczowe: koordynacja izolacji, stacja GIS, przepięcia piorunowe, LC filtr dolno-przepustowy, modelowanie, ATP/EMTP. Introduction Studies of power systems involving lightning surge phenomena are performed to design transmission lines and substations as well as for the insulation coordination of power system equipment. Lightning overvoltages are generated by a current stroke to a tower structure, which results in complex surge phenomena propagating throughout the transmission lines and substations. An overvoltage is a voltage wave which is superimposed on the rated voltage of the network. It is characterized by: the magnitude (in kV), the rise time (in μs) and the rate of rise called steepness (in kV/μs). Overvoltages which can disturb electrical installations and loads can have lightning or switching origin. GIS substations are protected against switching and lightning overvoltages by means of surge arresters. The protective levels of the a[...]

Distribution transformers protection against High Frequency Switching Transients

Czytaj za darmo! »

Distribution transformers protection method against high frequency transients generated during Vacuum Circuit Breaker (VCB) operations is presented in this paper. ATP/EMTP simulations of transients generated during the VCB operation and protection method effectiveness is described. In addition prototype windmill installation is presented. For simulations realistic VCB model was used enabling one to study both prestrikes, generated during the contact making process as well as re-ignitions generated during the contact breaking. Streszczenie. W artykule przedstawiono metodę ochrony transformatorów dystrybucyjnych przed wysokoczęstotliwościowymi przepięciami generowanymi podczas operacji łączeniowych z użyciem wyłączników próżniowych. W artykule przedstawiono symulacje komputerowe przepięć generowanych zarówno podczas załączania jak i wyłączania transformatorów. Symulacji dokonano przy użyciu pakietu ATP/EMTP. Zaprezentowano również przykładową istniejącą instalację opisanych w artykule urządzeń. (Ochrona transformatorów dystrybucyjnych przed wysokoczęstotliwościowymi przepięciami łączeniowymi). Keywords: przepięcia łączeniowe, transformatory, ochrona. Słowa kluczowe: switching transients, transformers, protection. Introduction Transformers operating in power network are exposed to various types of surges. High frequency transients and high rate overvoltages pose a hazards to the connected equipment [2] and can create local overstressing of the insulation system. One of the potential sources of high du/dt transients are Vacuum Circuit Breakers (VCB). According to [1], of special concern are:  transformers connected to cables of moderate length,  transformers connected to GIS,  transformers connected through a VCB,  dry type transformers connected through the cables,  transformers exposed to lightning,  transformers exposed to frequent switching operations. Complex internal structure of th[...]

New approach to protecting transformers against high frequency transients - wind turbine case study

Czytaj za darmo! »

Novel protection method of wind turbine transformers against high frequency transients occurring during switchgear operation is described in this paper. Presented results are continuation of research on Very Fast Transients mitigation methods previously published in literature [8]. Principles of novel suppressing device parameters optimization for windmill transformers are also included. ATP-EMTP simulations results for wind farm application were verified by full scale functional tests. Streszczenie. W artykule przedstawiono nową metodę ochrony transformatorów turbin wiatrowych przed wysokoczęstotliwościowymi przepięciami mogącymi wystąpić w trakcie ich pracy. Przedstawione rezultaty są wynikiem kontynuacji wcześniejszych badań prowadzonych nad ochroną transformatorów dystrybucyjnych przed zakłóceniami o wysokokiej częstotliwości mogącymi wystąpić w sieci SN [8, 9]. Wyniki symulacji przepięć oraz doboru parametrów urządzeń ochronnych, zostały zweryfikowane w trakcie testów funkcjonalnych. (Ochrona transformatorów turbin wiatrowych przed przepięciami wysokoczęstotliwościowymi). Keywords: przepięcia wysokoczęstotliwościowe, transformatory rozdzielcze, metody ochrony, turbiny wiatrowe. Słowa kluczowe: high frequency transients, transformers, protection, wind turbines Introduction and problem definition High Frequency (HF) transients influence on wind turbine transformers (especially dry type) has been observed within the research activities presented in this article. They were mainly focused on protection of transformers located at the windmill nacelle. This configuration type is mostly used in practice. Research results presented in this document are study continuation on Fast Transients (FTs) phenomenon overstressing the distribution transformer’s insulation system [2, 4]. Present activities were focused on transients occurrence during normal wind turbine operation [8]. Wind turbines, considering variable operation conditions e.[...]

 Strona 1