Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"BEATA KURC"

An electrochemical double - layer capacitor with a non-flammable ionic liquid-sulfolane electrolyte to applications at temperatures to 90°C Kondensator podwójnej warstwy elektrycznej z niepalnym elektrolitem ciecz jonowa/sulfolan do aplikacji w temperaturach do 90°C DOI:10.15199/62.2015.12.37


  The electrolytes were prepd. by dissolving sulfolane (10-60%) in the N-methyl-N-propylpyrrolidinium bis(trifluoro-methanesulfonyl) imide (MPPyrNtf2) ionic liq. at 35°C and used for impregnating a com. C fiber fabric. A separator was made of glass fibers. The set was placed in 0.5 inch type Swagelok connector. The capacitor (MPPyrNTf2 to sulfolane ratio 1:1) was subjected to a cyclic charging/ discharging (1000 cycles) at 25°C or 90°C and 2.5 V. The decrease of capacity was 10-15% at 25°C and 5-8% at 90°C. The highest sp. capacity (160 F/g) was reached for 5 mA. Przedstawiono analizę elektrochemiczną symetrycznego kondensatora elektrochemicznego zbudowanego z dwóch elektrod z tkaniny z węgla aktywnego ACC-507-25 firmy Kynol® i mieszaniny cieczy jonowej i sulfolanu (TMS) jako elektrolitu. Kondensator ten poddano procesowi cyklicznego ładowania/rozładowania do napięcia 2,5 V w 90°C (1000 cykli) i nie zauważono zmiany oporności układu. Wskazuje to na dużą stabilność i trwałość pracy kondensatora z zastosowaniem tego elektrolitu. Największa uzyskana wartość wyrażenia I/dU/dt to ok. 160 F/g dla prądu o wartości 5 mA; dla prądu 10 mA i 50 mA uzyskano odpowiednio 155 F/g i 110 F/g. Duża trwałość i ilość zgromadzonej energii pozwalają stwierdzić, że badany układ jest odpowiedni do pracy w wysokiej temperaturze (≤90°C). Kondensatory elektrochemiczne to urządzenia zdolne do magazynowania energii dzięki zjawisku tworzenia podwójnej warstwy elektrycznej. Jony pochodzące z elektrolitu adsorbują się na powierzchni elektrod. Ponieważ kondensatory nie są ograniczone przez kinetykę przenoszenia ładunku, jak ma to miejsce w przypadku ogniw, mogą pracować ponad milion cykli w bardzo wysokich reżimach prądowych1). Kondensatory podwójnej warstwy elektrycznej (EDLC) są zazwyczaj zbudowane z 2 materiałów przewodzących (zwykle metalowych blaszek) pokrytych węglem aktywnym, zanurzonych w elektrolicie. Podczas ładowania dochodzi do pola[...]

Otrzymywanie pigmentów na nośnikach krzemionkowych strącanych z układów emulsyjnych w środowisku oktanu

Czytaj za darmo! »

Otrzymano pigmenty nieorganiczne przez adsorpcję barwników na nośniku krzemionkowym. Wykorzystano w tym celu błękit metylenowy i rodaminę o różnych stężeniach. Ditlenek krzemu formowano w układzie emulsyjnym z zastosowaniem oktanu jako fazy organicznej. Strącanie prowadzono z wodnych roztworów krzemianu sodu oraz kwasu solnego, w którym roztwarzano odpowiedni barwnik. Jako emulgatorów użyto niejonowe związki powierzchniowo czynne (typu Rokafenol N2 i N5). Strącone pigmenty poddano charakterystyce fizykochemicznej. Określono wielkość cząstek, morfologię ich powierzchni i rozkład wielkości cząstek. Ponadto wyznaczono właściwości adsorpcyjne, a także przeprowadzono analizę kolorymetryczną. Badania te pozwoliły na ustalenie wszystkich niezbędnych parametrów świadczących o jak[...]

 Strona 1