Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Mariusz KRAJEWSKI"

Porównanie metod wyznaczania niepewności składowych ortogonalnych napięcia składowych ortogonalnych napięcia w pomiarze z wykorzystaniem DFT

Czytaj za darmo! »

Coraz częściej do pomiaru sygnałów stosuje się metody oparte na próbkowaniu oraz wyznaczaniu ich parametrów z zastosowaniem algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów. Jednym z najczęściej stosowanych algorytmów jest dyskretne przekształcenia Fouriera. Istotna jest zatem analiza metrologiczna algorytmu DFT, który występuje w torze przetwarzania sygnałów. Z literatury znane są metody oceny niepew[...]

Porównanie właściwości algorytmu DFT i klasycznego w pomiarze napięcia z zastosowaniem woltomierza próbkującego DOI:10.12915/pe.2014.11.09

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości metrologicznych algorytmu DFT i klasycznego do wyznaczania wartości skutecznej napięcia sinusoidalnego w pomiarach z zastosowaniem integracyjnego woltomierza próbkującego. Algorytmy badano dla wybranych, najważniejszych źródeł niepewności z zastosowaniem metody Monte Carlo. Na podstawie wyników badań stwierdzono, że właściwości obu algorytmów różnią się tylko w pomiarach mało dokładnych. Na poziomie niepewności pomiaru napięcia poniżej kilkudziesięciu ppm algorytmy zwracają jednakowe wyniki. Abstract. The paper presents research results of metrological properties of algorithm DFT (4) and classical (5) for determining the RMS sinusoidal voltage measurements using an integrating sampling voltmeter. Tests were performed comparing measurement uncertainty calculated using a Monte Carlo method for both algorithms. Analyses were performed for selected, the most important sources of RMS voltage measurement uncertainty. Based on the results, it was found that the properties of both algorithms differ only in less accurate measurements. Below tens of ppm level voltage measurement uncertainty algorithms return the same results. (Comparison of DFT and classical algorithm properties in voltage measurement using a sampling voltmeter) Słowa kluczowe: pomiar napięcia skutecznego, algorytm DFT, algorytm klasyczny, niepewność pomiaru, metoda Monte Carlo, woltomierz próbkujący. Keywords: RMS voltage measurement, DFT algorithm, classical algorithm, uncertainty measurement, Monte Carlo method, sampling voltmeter. doi:10.12915/pe.2014.11.09 Wprowadzenie Jedną z najdokładniejszych metod wyznaczania wartości skutecznej napięcia sinusoidalnego jest metoda oparta na próbkowaniu integracyjnym z zastosowaniem wysokiej rozdzielczości woltomierza Agilent 3458A. Z zastosowaniem woltomierza próbkującego można wykonywać pomiary napięcia skutecznego z niepewnością na poziomie kilku do kilkunastu ppm w dość wąskim zakresi[...]

Ocena niepewności estymacji funkcji autokorelacji metodą Monte Carlo DOI:10.15199/48.2016.11.43

Czytaj za darmo! »

Artykuł dotyczy problematyki wyznaczania niepewności estymacji funkcji autokorelacji sygnału sinusoidalnego w warunkach konwersji a-c z sygnałem ditherowym. W pracy przedstawiono porównanie wyników badań różnych metod, analitycznej oraz symulacyjnej Monte Carlo. Przeprowadzone badania wskazują na przydatność stosowania metody Monte Carlo do oceny niepewności funkcji autokorelacji. Dodatkowo wykazano, że sygnał ditherowy najlepiej stosować zarówno dla małej wartości liczby próbek sygnału, jak i małej liczby bitów przetwornika a-c. Abstract. The article discuss the problem of determining the uncertainty of autocorrelation function estimation for sinusoidal signal a-d converted with dither. The paper presents a comparison of test results for two techniques: the analytical method and Monte Carlo simulation. The results show that Monte Carlo method can be successfully applied to determine the autocorrelation function uncertainty. In addition, there were shown that use dither signal provides better results when applied to signals with small number of samples and a-d converter resolution limited do small number of bits. (Uncertainty evaluation of autocorrelation function estimation using Monte Carlo method) Słowa kluczowe: funkcja autokorelacji, niepewność pomiaru, metoda Monte Carlo, dither. Keywords: autocorrelation function, measurement uncertainty, Monte Carlo method, dither. Wprowadzenie Artykuł przedstawia problematykę wyznaczania niepewności estymacji funkcji autokorelacji sygnału sinusoidalnego w warunkach konwersji a-c z sygnałem ditherowym. Funkcja autokorelacji stanowi ważne narzędzie analizy sygnałów. Możemy tu między innymi wyróżnić zastosowanie funkcji autokorelacji w filtracji i detekcji sygnałów w szumie, wyznaczaniu wartości parametrów sygnałów takich jak: wartość średnia, średniokwadratowa sygnału, czy wartość skuteczna oraz detekcji częstotliwości podstawowej sygnału, czy wyznaczanie zawartości energii w sygnale. W syste[...]

Czasowo-dyskretne algorytmy czteropunktowe do śledzenia częstotliwości sygnału sinusoidalnego DOI:10.15199/48.2018.11.07

Czytaj za darmo! »

Problematyka estymacji częstotliwości sygnałów jest szeroko komentowana w literaturze. Proponowanych jest wiele algorytmów umożliwiających wyznaczanie częstotliwości [1]. Algorytmy te można podzielić na dwie główne kategorie, tj. algorytmy widmowe i algorytmy czasowe. W artykule zaprezentowano nowe czasowodyskretne algorytmy czteropunktowe. Opracowane algorytmy umożliwiają śledzenie częstotliwości sygnału sinusoidalnego z zastosowaniem próbek sygnału. Te same zadanie realizuje czasowo-dyskretny algorytm trzypunktowy Vizireanu [2], prezentowany również przez Solimana [3] i Turnera [4]. Na podstawie algorytmu Vizireanu opracowano inne algorytmy punktowe umożliwiające śledzenie częstotliwości [5]. W literaturze prezentowane są również algorytmy punktowe, które nie wynikają z algorytmu Vizireanu [6, 7]. Z badań własnych wynika, że charakteryzują się one mniejszą dokładnością niż algorytm Vizireanu. W artykule przedstawiono wyniki porównania dokładności wyznaczania częstotliwości z zastosowaniem opracowanych algorytmów i algorytmu Vizireanu. W celu porównania algorytmów wykonano symulacje polegające na śledzeniu częstotliwości sygnału sinusoidalnego zakłóconego szumem Gaussa. Pokazano, że opracowane algorytmy umożliwiają śledzenie częstotliwości z większą dokładnością. Czasowo-dyskretne algorytmy punktowe do śledzenia częstotliwości Niech y(t) będzie sumą sygnału sinusoidalnego x(t) o amplitudzie As, częstotliwości f, fazie początkowej  i addytywnego szumu Gaussa n(t) o odchyleniu standardowym [...]

Oprogramowanie komputerowe do automatyzacji wzorcowania multimetrów i kalibratorów

Czytaj za darmo! »

W artykule zaprezentowano oprogramowanie komputerowe do wzorcowania multimetrów cyfrowych i kalibratorów napięć, prądów oraz rezystancji. Na oprogramowanie komputerowe składają się aplikacje pomiarowe przeznaczone do automatyzacji procesu wzorcowania przyrządów pomiarowych. Przedstawiono koncepcję i zasadę działania aplikacji oraz sposób wyznaczania niepewności pomiarów. Omówiono poszczególne programy oraz przedstawiono przykład zastosowania oprogramowania do wzorcowania wybranego przyrządu pomiarowego. Abstract. In the paper computer software for calibration digital multimeters and voltage, current and resistance calibrators was presented. Computer software consists of measuring applications designed to automatization measuring devices calibration process. A measurement application concept, a principle of operation of applications and a measurement uncertainty calculation procedure were presented. Individual applications were discussed. An example application software for calibration of a selected measuring instrument was presented. (Computer software for calibration digital multimeters and calibrators) Słowa kluczowe: aplikacja pomiarowa, wzorcowanie, multimetr, kalibrator, dokładność, niepewność. Keywords: measurement application, calibration, multimeter, calibrator, uncertainty. Wstęp Rozwój techniki i upowszechnienie w połowie lat 90-tch komputerów PC skłonił producentów aparatury pomiarowej do implementacji w przyrządach pomiarowych interfejsów komunikacyjnych umożliwiających akwizycję danych doświadczalnych w systemach pomiarowych. Takie dane mogą podlegać obróbce za pomocą przygotowanej aplikacji pomiarowej. W artykule przedstawiono opracowane w Instytucie Metrologii Elektrycznej (IME) Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze oprogramowanie komputerowe ImeCAL do automatyzacji wzorcowania multimetrów i kalibratorów. Dzięki współpracy IME i Głównego Urzędu Miar (GUM) w Warszawie oprogramowanie ImeCAL przygotowano do wdro[...]

Właściwości wybranych algorytmów do estymacji częstotliwości w dokładnych pomiarach napięcia sinusoidalnego DOI:10.15199/48.2018.12.12

Czytaj za darmo! »

Artykuł dotyczy problematyki dokładnych cyfrowych pomiarów wartości skutecznej napięcia sinusoidalnego, wykonywanych z dokładnością pojedynczych ppm. Uzyskanie tak dużej dokładności pomiarów wymaga między innymi zapewnienia jak najlepszej synchronizacji częstotliwości próbkowania przyrządu pomiarowego z częstotliwością napięcia mierzonego [1]. W praktyce, dla komercyjnych źródeł napięcia i układów pomiarowych, zawierających odrębne układy zegarowe o dokładności przeważnie 0,01%, nie uzyskuje się wystarczającej synchronizacji częstotliwości. Dlatego w celu poprawy dokładności pomiarów napięć poszukuje się odpowiednich metod pomiarowych [2] i cyfrowych algorytmów [1] do przetwarzania próbek napięcia sinusoidalnego. Jedną z metod może być dokładny pomiar częstotliwości napięcia mierzonego i zastosowanie odpowiedniego algorytmu do wyliczenia wartości skutecznej. W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych właściwości wybranych cyfrowych algorytmów do estymacji (pomiaru) częstotliwości w warunkach pracy przyrządów do dokładnych pomiarów napięć. Badane algorytmy to opracowany algorytm oparty o pomiar przesunięcia fazowego z zastosowaniem DFT [3] i popularne algorytmy z interpolacją widma: Jacobsena [4], Jacobsena oraz Aboutanios i Mulgrew (AM) z oknem Hanninga [5,6], Borkowskiego, Kani i Mroczka (BKM) [7,8], oraz algorytm zupełnych kwadratów błędów (TLS) [9,10]. Warunki pracy algorytmów wynikają z założenia, że napięcie sinusoidalne o częstotliwości f próbkowane jest z częstotliwością fp oraz obie częstotliwości dobierane są tak, aby uzyskać próbki z całkowitej liczby k okresów mierzonego napięcia. Ze względu na występujące w praktyce ograniczenia sprzętowe przyjęto, że obie częstotliwości fp i f ustalane są przed pomiarem, a ich błędy graniczne wynoszą 0,01%. Oznacza to, że stosunek obu ustalanych częstotliwości obarczony jest błędem  o wartości granicznej 0,02%. W wyniku błędu synchronizacji częstotliwości &[...]

 Strona 1