Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Anna Janicka"

The effect of composition of syngas supplying the spark-ignition engine on the exhaust gas toxicity Wpływ składu syngazu zasilającego silnik o zapłonie iskrowym na toksyczność spalin DOI:10.15199/62.2016.9.5


  Three MeH, H2, CO2 and CO-contg. syngas mixts. were prepd. and used for supplying the engine to study the toxicity of exhaust gases. The combustion of the studied mixts. resulted in substantially lower contents of CO and hydrocarbons than the combustion of a com. gasoline (comparison test). The content of hydrocarbons in the exhaust gas increased with increasing the MeH content in the syngas. Przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w celu oceny możliwości zastosowania syngazu do napędzania silnika spalinowego oraz ocenę wpływu jego spalania w silniku na emisję toksycznych składników spalin. W badaniach zastosowano gazy techniczne, z których tworzono mieszanki metanu, tlenku węgla(II), ditlenku węgla i wodoru o różnym składzie ilościowym. Wyeliminowano w ten sposób zmienność parametrów biomasy oraz zanieczyszczenia biogazu. Oceniono jaki skład syngazu jest dla silnika spalinowego najkorzystniejszy z punktu widzenia zarówno pracy silnika, jak również emisji spalin. Zbadano łącznie trzy różne mieszaniny oraz dla porównania przeprowadzono takie same pomiary dla benzyny. Mimo że w ostatnich latach można zaobserwować wzrost udziału alternatywnych źródeł zasilania pojazdów silnikowych, to jednak paliwa kopalne nadal stanowią główne źródło zasilania silników samochodowych. Poszukiwania nowych systemów napędowych, czy też nowoczesnych paliw silnikowych wymuszane są wieloma aspektami gospodarczymi, społecznymi i ekologicznymi. Szacuje się, że zasoby ropy naftowej wykorzystywanej do produkcji benzyny i oleju napędowego wystarczą jeszcze na kilkadziesiąt lat. Oprócz tego, konwencjonalne paliwa silnikowe powodują wysoką emisję toksycznych substancji stanowiących składniki spalin, jak np. tlenki azotu, tlenek węgla(II) lub węglowodory1). Od wielu lat jako paliwa alternatywne do zasilania pojazdów silnikowych stosowane są takie gazy, jak LPG (liquefied petroleum gas) lub [...]

 Strona 1