Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz CZAPKA"

Wpływ właściwości warstwy perforowanej na zjawisko wyładowania wstecznego

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu właściwości (elektrycznych i odnoszących się do struktury) warstwy perforowanej na zjawisko wyładowania wstecznego. Jako warstwy perforowane użyto próbki materiałów z kompozytu szklano-epoksydowego, papierowo-fenolowego (tekstolitu) i mikanitu. Pomiary charakterystyk prądowo-napięciowych oraz częstotliwości impulsów prądowych wyładowań wstecznych układu wykonywano w powietrzu pod ciśnieniem atmosferycznym. Abstract. The influence of the properties (electrical and referred to the structure) of the perforated layer on the back discharge phenomenon is presented in the paper. The glass-epoxide, paper-phenolic composite and micanite were applied as perforated layers. The current-voltage characteristics and frequency measurements of the current pulses of discharge system obtained in the air under atmospheric pressure are presented. (The influence of the properties of the perforated layer on the back discharge phenomenon) Słowa kluczowe: perforowany dielektryk, wyładowanie wsteczne, plazma. Keywords: perforated dielectric, back discharge, plasma.Wy.adowanie wsteczne zaobserwowano po raz pierwszy w elektrofiltrach w latach 30-tych, jako zjawisko szkodliwe, prowadz.ce do podwy.szenia ca.kowitego pr.du wy.adowa. i obni.enia skuteczno.ci dzia.ania tych urz.dze. [1]. Przez wiele lat prowadzono intensywne badania nad mechanizmami powstawania zjawiska oraz sposobami jego eliminacji w elektrofiltrach [2-4]. Prowadzone badania obejmowa.y mi.dzy innymi zjawiska elektrokinetyczne (ruchu cz.stek py.ow) w warunkach jonizacji wstecznej [5], rozwoj zjawiska wy.adowa. wstecznych w ro.nych gazach m.in. powietrzu, dwutlenku w.gla, azocie, atmosferze lotnego popio.u i gazow spalinowych [6-8]. Zagadnienie wp.ywu wy.adowa. wstecznych na proces .adowania powierzchni warstw tkanin przedstawiono w pracach [9, 10]. Rozwoj wy.adowa. wstecznych na warstwach tkanin szklanych wykorzystano w konstrukcjach modeli reaktorow wyk[...]

Układ wyładowczy z jonizacją wsteczną

Czytaj za darmo! »

W pracy opisano układ wyładowczy z jonizacją wsteczną do wytwarzania zimnej plazmy pod ciśnieniem atmosferycznym. Porównano charakterystyki prądowo-napięciowe układów z klasycznym ulotem oraz z wyładowaniami wstecznymi. Ponadto omówiono wpływ szczeliny powietrznej między warstwą dielektryczną a elektrodą uziemioną na uzyskiwane gęstości prądu na podstawie badań doświadczalnych i symulacji komputerowej wykorzystującej metodę elementów skończonych. Abstract. Application of back corona discharge phenomenon in cold plasma generation process under atmospheric pressure was described in this paper. The comparison of current-voltage characteristics of classic corona and back corona discharge systems was made. Influence of the air gap between the dielectric layer and the grounded electrode was presented as the results of the experiment and computer simulation using a finiteelement method. (Back ionization discharge system). Słowa kluczowe: wyładowanie wsteczne, zimna plazma, perforowana warstwa dielektryczna. Keywords: back corona discharge, cold plasma, perforated dielectric layer. Wstęp Wyładowania elektryczne w gazach, obok akceleratorów cząstek, są obecnie najczęściej wykorzystywane do wytwarzania zimnej plazmy [1,2]. Rosnące zainteresowanie pierwszą metodą powiązane jest z relatywnie prostą realizacją, dużą niezawodnością oraz niskimi kosztami. Plazma niskotemperaturowa (zimna) jest zjonizowanym gazem, zawierającym w swym składzie elektrony, jony, cząstki neutralne i wolne rodniki. W odróżnieniu do plazmy wysokotemperaturowej charakteryzuje się ona mniejszą gęstością zjonizowanych cząstek (<1019 m-3) oraz nierównowagą termodynamiczną między elektronami a tzw. ciężkimi cząstkami (np. jony, atomy). Większość energii wyładowania przekazywana jest głównie elektronom, umożliwiając im uzyskanie temperatury rzędu 105 K. Gaz, w którym wytwarzana jest plazma, pozostaje w temperaturze pokojowej. Urządzeniami do wytwarzania zimnej plazmy z wyk[...]

Układ wyładowczy z jonizacją wsteczną

Czytaj za darmo! »

W pracy opisano układ wyładowczy z jonizacją wsteczną do wytwarzania zimnej plazmy pod ciśnieniem atmosferycznym. Porównano charakterystyki prądowo-napięciowe układów z klasycznym ulotem oraz z wyładowaniami wstecznymi. Ponadto omówiono wpływ szczeliny powietrznej między warstwą dielektryczną a elektrodą uziemioną na uzyskiwane gęstości prądu na podstawie badań doświadczalnych i symulacji komputerowej wykorzystującej metodę elementów skończonych. Abstract. Application of back corona discharge phenomenon in cold plasma generation process under atmospheric pressure was described in this paper. The comparison of current-voltage characteristics of classic corona and back corona discharge systems was made. Influence of the air gap between the dielectric layer and the grounded electrode was presented as the results of the experiment and computer simulation using a finiteelement method. (Back ionization discharge system). Słowa kluczowe: wyładowanie wsteczne, zimna plazma, perforowana warstwa dielektryczna. Keywords: back corona discharge, cold plasma, perforated dielectric layer. Wstęp Wyładowania elektryczne w gazach, obok akceleratorów cząstek, są obecnie najczęściej wykorzystywane do wytwarzania zimnej plazmy [1,2]. Rosnące zainteresowanie pierwszą metodą powiązane jest z relatywnie prostą realizacją, dużą niezawodnością oraz niskimi kosztami. Plazma niskotemperaturowa (zimna) jest zjonizowanym gazem, zawierającym w swym składzie elektrony, jony, cząstki neutralne i wolne rodniki. W odróżnieniu do plazmy wysokotemperaturowej charakteryzuje się ona mniejszą gęstością zjonizowanych cząstek (<1019 m-3) oraz nierównowagą termodynamiczną między elektronami a tzw. ciężkimi cząstkami (np. jony, atomy). Większość energii wyładowania przekazywana jest głównie elektronom, umożliwiając im uzyskanie temperatury rzędu 105 K. Gaz, w którym wytwarzana jest plazma, pozostaje w temperaturze pokojowej. Urządzeniami do wytwarzania zimnej plazmy z wyk[...]

Wpływ struktury warstwy perforowanej na efekt wyładowań wstecznych

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu warstwy perforowanej na zjawisko wyładowań wstecznych. Jako warstwę perforowaną użyto kompozyt szklano-epoksydowy. Charakterystyki prądowo-napięciowe układu wyładowczego otrzymano w powietrzu pod ciśnieniem atmosferycznym. Ponadto w pracy zamieszczono wyniki symulacji komputerowych opartych o metodę elementów skończonych badanego zjawiska jonizacji wstecznej. Abstract. The influence of the perforated layer on the back discharge phenomenon is presented in the paper. The glass-epoxide sheet was applied as perforated layer. The current-voltage characteristics of discharge system obtained in the air under atmospheric pressure are shown. The computer simulation of the investigated phenomenon using a finite-element method is also presented. (The influence of the perforated layer on the back discharge phenomenon). Słowa kluczowe: perforowany dielektryk, wyładowanie wsteczne, zimna plazma, . Keywords: perforated dielectric, back discharge, cold plasma. Wstęp Zjawisko jonizacji wstecznej zaobserwowano pierwotnie w elektrofiltrach [1, 2] jako niepożądane, powodujące poważne obniżenie ich efektywności w sytuacji, kiedy elektroda zbiorcza była pokryta pyłem o wysokiej rezystywności. Wyładowania wsteczne prowadziły do gwałtownego wzrostu prądu wyładowań, spowodowanego wstrzykiwaniem w obszar wyładowczy ładunku o znaku przeciwnym w stosunku do znaku elektrody ulotowej. Warunkiem koniecznym do rozwoju wyładowań wstecznych w warstwie dielektryka jest minimalna wartość jego rezystywności skrośnej, która musi spełniać nierówność ρv ≥5×105 Ωm [3]. W warunkach ulotu następuje ładowanie warstwy dielektrycznej do napięcia zależnego od wartości prądu wyładowania, jej rezystywności skrośnej i grubości. Po przekroczeniu krytycznej wartości natężenia pola w słabym punkcie warstwy, np. w szczelinach dielektryka, następuje w nich rozwój wyładowań i wytworzenie kanału zimnej plazmy. Badania nad wyko[...]

Removal efficiency of the gaseous pollutants in cold plasma reactors

Czytaj za darmo! »

In this work commercial and non-commercial cold plasma reactors are presented in volatile organic compounds decomposition process at room temperature and under atmospheric pressure. A comparison of the VOCs removal efficiency in all reactors has been made. Furthermore, other characteristic parameters as specific input energy, energy cost and energy yield were calculated for different gaseous compounds. Streszczenie. W pracy przedstawiono wykorzystanie komercyjnych i niekomercyjnych reaktorów zimnej plazmy w procesie rozkładu lotnych związków organicznych w temperaturze pokojowej, pod ciśnieniem atmosferycznym. Porównano wydajności poszczególnych reaktorów w eliminacji zanieczyszczeń. Ponadto wyznaczono inne charakterystyczne parametry takie jak gęstość energii, koszt i wydajność energetyczną dla różnych związków. (Wydajność procesu rozkładu lotnych zanieczyszczeń w reaktorach zimnej plazmy). Keywords: cold plasma reactors, volatile organic compounds, removal efficiency. Słowa kluczowe: reaktory zimnej plazmy, lotne związki organiczne, wydajność rozkładu. Introduction Volatile organic compounds play an important role in environment and strongly influence human and animals health. There are few methods of VOCs abatement. The most common are thermal oxidation, catalytic oxidation, chemical scrubbers and adsorption by activated carbon [1-4]. Many studies have been made to find innovative way of air purification because of not enough efficiency of conventional technologies. Non-thermal plasma seems to be very promising in pollution removal. This technique has been described a lot recently and many cold plasma reactors have been presented [5-7]. Mainly electrical discharges in gases and electron beam irradiation are used for generating cold plasma. Non-thermal plasma In general, plasma is an ionized gas containi[...]

Decolorization of methylene blue in aqueous medium using dielectric barrier discharge plasma reactor DOI:10.15199/48.2017.08.48

Czytaj za darmo! »

Plasma can be defined as a neutral ionized (partially or fully) gas consisting of various particles, such as electrons, ions, atoms, and molecules. It is also called as the fourth state of matter and more than 99% of the matter in the Universe exists as plasma state. It is possible to distinguish two types of plasmas: non-thermal and thermal. This classification is based on the relative energetic levels of “light" (electrons) and “heavy" species (ions, molecules and atoms) of the plasma. Thermal plasma occurs when all particles are at thermal equilibrium, typically at high pressure (above 105 Pa) and large power density. In nonthermal plasmas there is no equilibrium between particles - temperatures (kinetic energy) of electrons and other particles are totally different. The electron temperature is much (about 3 orders) higher than the gas temperature, which is close to ambient temperature. This kind of plasma is also defined as non-equilibrium or cold plasma and can be obtained at lower pressures and for lower power. High energetic electrons play an essential role in the initiation of plasma chemistry reactions so plasma is chemically active media. The main non-thermal plasma (NTP) applications are waste gas and water treatment, surface treatment of polymeric materials, sterilization process and deactivation of microorganisms [1-3]. There are many types of NTP reactors: corona discharge, dielectric barrier discharge (DBD), surface discharge, ferroelectric pellet packed-bed reactor, plasma jet, and gliding arc, etc. Regarding the water treatment, the type of applied NTP reactor depends mostly on the medium, where discharges occur: in gas, liquid or gas-liquid phase. In consequence the phenomena leading to degradation of wastes differs depending on the medium, what result in various values of energy yield. The higher energy yields may be obtained when the reactive species are generated in gas and transported to l[...]

Wpływ niskotemperaturowej plazmy na właściwości cienkich folii stosowanych do zabezpieczania ogniw fotowoltaicznych DOI:10.15199/48.2018.10.50

Czytaj za darmo! »

Obecnie głównie wykorzystywanymi źródłami energii są paliwa kopalne, do których zalicza się przede wszystkim węgiel, ropę naftową oraz gaz ziemny. Poważną wadę ich stosowania jest fakt, że są one nieodnawialnymi źródłami energii oraz negatywnie wpływają na środowisko naturalne przez emisję do atmosfery gazów cieplarnianych. Wykorzystywanie przez ludzi tych zasobów jest znacznie szybsze niż ich ponowne uzupełnianie. Rozwijająca się gospodarka, rosnąca liczba ludności i postęp techniczny powodują, że zapotrzebowanie na energię elektryczną nieustannie wzrasta. W związku z tym, tak ważne są badania mające na celu znalezienie alternatywnych, odnawialnych, tanich i czystych źródeł energii. Aktualnie duże możliwości wytwarzania energii elektrycznej daje energetyka rozproszona, bazująca na technologiach takich jak fotowoltaika, energetyka wodna, wiatrowa czy geotermalna. Mówiąc o energetyce fotowoltaicznej należy pamiętać, iż popularne krystaliczne ogniwa krzemowe nie są jedynymi stosowanymi obecnie rozwiązaniami. Ogniwa tego typu należą do pierwszej generacji ogniw słonecznych, charakteryzują się wysoką sprawnością (ponad 20%), ale również wysokim kosztem produkcji. Innym rozwiązaniem źródeł energii są ogniwa nieorganiczne, w których wykorzystuje się przykładowo tellurek kadmu (CdTe), krzem amorficzny bądź mieszaninę miedzi, indu, galu i selenu (CIGS). Cechą charakterystyczną tych ogniw jest bardzo mała grubość warstwy półprzewodnika, który odpowiada za absorbcję światła (rzędu milionowych części metra). Ogniwa tego typu są tańsze w produkcji, jednakże wykazują niższą sprawność (7-15%). Udział procentowy ogniw nieorganicznych na rynku jest nadal najwyższy. Obecnie coraz większym zainteresowaniem cieszą się ogniwa organiczne. Do ich zalet można zaliczyć między innymi elastyczność i obniżoną masę. Jednakże ogniwa słoneczne oparte na komponentach organicznych cechują się niską sprawnością. W tym miejscu warto zaznaczyć, że w wyni[...]

Reaktory plazmowe do dekompozycji gazów

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wykorzystanie reaktorów plazmowych do dekompozycji szkodliwych lotnych związków organicznych. Zaprezentowano laboratoryjne modele reaktorów wysokiego napięcia stałego do generacji zimnej plazmy, wykorzystujące zjawisko wyładowań wstecznych. Przedstawiono właściwości elektryczne reaktorów oraz sprawdzono ich skuteczność przy rozkładzie wybranych lotnych związków dla różnych[...]

Wpływ niskotemperaturowej plazmy na biologiczne właściwości ziarna

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu plazmy niskotemperaturowej na biologiczne właściwości ziarna pszenicy. Sprawdzono wpływ obróbki plazmą na rozwój mikroorganizmów znajdujących się na powierzchni ziarna. Do wytwarzania plazmy wykorzystano wyładowania elektryczne w reaktorze z tzw. złożem upakowanym, zasilanym napięciem o częstotliwości 100 Hz oraz 83 kHz. Obróbkę plazmą prowadzono w powietrzu pod ciśnieniem atmosferycznym. Oszacowano orientacyjny koszt procesu sterylizacji ziarna. Abstract. The influence of the nonthermal plasma on biological properties of the seed-grain is presented in the paper. The possibility of the inactivation of microorganisms during plasma treatment was checked. The electrical discharges in the reactor with backed-bed were used to plasma generation. The experiments were carried out in the air under atmospheric pressure. The operating costs of the process were also estimated. (The influence of the nonthermal plasma on the biological properties of the seed-grain). Słowa kluczowe: plazma niskotemperaturowa, niszczenie mikroorganizmów, obróbka ziarna. Keywords: nonthermal plasma, inactivation of microorganisms, seed-grain treatment. Wstęp Przechowywanie i konserwacja żywności jest jednym z poważniejszych problemów szeroko pojmowanego przemysłu spożywczego. Brak odpowiedniej ochrony produktów stanowiących pokarm dla ludzi i zwierząt prowadzi do utraty ich wartości odżywczych. Głównym czynnikiem odpowiedzialnym za proces psucia się żywności jest rozwój na ich powierzchni mikroorganizmów, najczęściej zarodków grzybów. Osobnym problemem jest aktywność biologiczna materiału siewnego, również ograniczona występowaniem różnego rodzaju mikroorganizmów na powierzchni nasion. Z wymienionych powodów od wielu lat trwają intensywne badania nad poszukiwaniem skutecznych sposobów dezaktywacji szkodliwych organizmów z produktów spożywczych. Wydaje się, że problem ten jest szczególnie istotny w rolnictwie, np. w przecho[...]

Budowa i działanie plazmowego reaktora eliminującego odory

Czytaj za darmo! »

Wykonano reaktor plazmy niskotemperaturowej do dezodoryzacji powietrza. Skuteczność jego działania oceniano analizując metodą chromatografii gazowej próbkę powietrza pobraną na wylocie aparatu. Dla sprawdzenia dokładności dozowania odorów wykonano pomiary przy różnym stężeniu i szybkości przepływu mediów. Wykazano, że istnieje zgodność między wartościami zadanymi a wynikami pomiarów. Usuwanie węglowodorów (cyklopentan, pentan, cykloheksan) przeprowadzono przy ich stężeniu w powietrzu 0,06-0,5 ppm uzyskując przy przepływie do 220 L/h i zużyciu energii 1200 J/L ponad 60-proc. stopień rozkładu. Low-temp. plasma reactor with back-corona discharge for neutralizing of odorous compds. was developed and used for decompn. of cyclopentane, pentane and cyclohexane in air (initial con[...]

 Strona 1