Wyniki 1-10 spośród 54 dla zapytania: authorDesc:"Beata SMYRAK"

CHARAKTERYZACJA MIEDZI BEZTLENOWEJ Z LINII UPCAST

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzone w ramach niniejszej pracy badania doświadczalne oraz ich analiza miały na celu porównanie dwóch gatunków miedzi różniących się między sobą zawartością tlenu oraz metodą ich wytwarzania. Do badań stosowano mate-riał uzyskany w linii Contirod® (miedź gat. ETP) oraz w linii Upcast (miedź gat. OFE). O ile w przypadku walcówki z miedzi ETP mamy do czynienia z materiałem o ponad 99 % [...]

BADANIA NAD PROCESEM CIĄGNIENIA DRUTÓW ZE STOPÓW Al-Fe STOSOWANYCH NA CELE ELEKTRYCZNE

Czytaj za darmo! »

Zainteresowanie nowymi odmianami aluminium jest podyktowane nie tylko względami ekonomicznymi, ale również stosunkowo dużymi możliwościami kształtowania ponadstandardowych własności tego metalu. Chodzi tutaj przede wszystkim o modyfikację własności mechanicznych, technologicznych oraz eksploatacyjnych. W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu dodatku żelaza do aluminium na strukturę i własności walcówki aluminiowej uzyskiwanej w linii ciągłego odlewania i walcowania metodą CP. Badaniom poddano trzy podeutektyczne stopy aluminium o zawartości żelaza 0,07, 0,45 i 1,09 % wag. Głównym celem badań było określenia wpływu dodatku żelaza na odkształcalność materiału, charakterystyki umacniania się w procesie ciągnienia oraz ich własności mechaniczne i elektryczne. Wykazano wyższą wytrzymałość, a jednocześnie wyższą plastyczność drutów po procesie ciągnienia oraz wzrost odporności cieplnej materiału o większej zawartości żelaza przy stosunkowo niewielkim obniżeniu przewodności elektrycznej. Uzyskane wyniki badań wskazują na możliwość wykorzystania aluminium o zwiększonej zawartości żelaza do procesu ciągnienia mikrodrutów stosowanych na cele elektryczne, co stwarza duże możliwości wykorzystania tego materiału jako tańszego zamiennika miedzi w wielu aplikacjach z obszaru przemysłu elektrycznego. Słowa kluczowe: stopy Al‐Fe, COiW, walcówka aluminiowa WIRE DRAWING PROCESS INVESTIGATION OF Al-Fe ALLOYS FOR ELECTRICAL PURPOSES The interest new varieties of aluminium is dictated not only economic favour, but also large possibilities of the formation of overstandard properties of this metal. Interesting here is the modification of mechanical properties, technological and exploitive. In this article, we present the results of testing the effect of adding iron to aluminium on the structure and properties of an aluminium rod obtained in the continuous casting and rolling line using the CP method. Three subeutectic aluminium alloys of an iron cont[...]

CHARAKTERYSTYKA WŁASNOŚCI DRUTÓW MIEDZIANYCH W GATUNKU ETP OTRZYMYWANYCH Z KATOD O RÓŻNYM POZIOMIE ZANIECZYSZCZEŃ

Czytaj za darmo! »

W artykule przeprowadzono analizę wybranych problemów z obszaru metalurgii i przetwórstwa walcówki z miedzi w gatunku ETP z linii Aurubis i Transkat oraz drutu otrzymanego z katod produkowanych w KGHM Polska Miedź S.A. / o. Huta Miedzi GŁOGÓW (Cu‐CATH‐1, Cu‐CATH‐2). Omówiono charakterystyczne różnice we własnościach fizycznych tych materiałów i wynikające stąd możliwości aplikacyjne, a także zespół wymagań stawianych przez procesy przeróbki plastycznej wobec tych materiałów wsadowych. Scharakteryzowano wpływ czystości chemicznej katody na przewodność elektryczną drutów i ich podatność do wyżarzania po procesie ciągnienia. Szczegółowej analizie poddano wyniki badań odporności cieplnej drutów i ich ścisłej korelacji z atomami pierwiastków domieszek. Przedstawiono metodę analizy pod kątem wpływu na własności mechaniczne i stan energetyczny drutów. Badany problem posiada podstawowe znaczenie praktyczne dla klasyfikacji katod pod kątem ich przeznaczenia na walcówkę o znakomitej podatności do wyżarzania przeznaczonej do ciągnienia na maszynach wielobiegowych z dużymi prędkościami, w których jednocześnie odkształceniu poddaje się kilkadziesiąt drutów. Słowa kluczowe: Katoda Cu‐CATH‐1; Katoda Cu‐CATH‐2; Aurubis; Transkat; ETP; Proces ciągnienia; Temperatura rekrystalizacji CHARACTERISTICS OF PROPERTIES OF WIRES MADE OF ETP COPPER OBTAINED FROM CATHODES WITH DIFFERENT LEVELS OF POLLUTION The article presents the analysis of chosen problems from the area of the metallurgy and the processing of the wire rod from Aurubis and Transkat lines and the wire received from copper cathodes produced in KGHM Polska Miedź S.A. (Cu‐CATH‐1, Cu‐CATH‐2). The paper presents characteristic differences in physical properties of these materials and resulting from here application possibilities and also the set of requirements of process. Analyzed in detail were the influence of Cu cathodes chemical[...]

Charakterystyka technologii produkcji miedzi beztlenowej do zastosowań na cele elektryczne

Czytaj za darmo! »

Powszechność stosowania układów elektronicznych i elementów elektrotechnicznych spowodowała rozwój nowej grupy produktów o wysokozaawansowanych własnościach w postaci kabli, przewodów, mikrodrutów oraz elementów połączeniowych. Niezawodny przesył sygnału elektrycznego stanowi newralgiczny punkt prawie każdego typu urządzenia wykorzystującego energię elektryczną. Podstawowym materiałem spełniającym rolę przewodnika stosowanym w powyższych aplikacjach jest miedź wysokiej czystości chemicznej o specjalnie ukształtowanej strukturze. Jest ona nazywana miedzią funkcjonalnie doskonałą (FPC). Niniejszy artykuł koncentruje uwagę na przemysłowych metodach uzyskiwania miedzi beztlenowej (OF) o czystości chemicznej rzędu 5N. W szczególności, dokonano analizy technologii ciągłego topienia i odlewania miedzi beztlenowej na przykładzie instalacji Upcast® i Rautomead® oraz nowatorskiej technologii Ohno Continuous Casting®, której głównym celem jest uzyskanie materiału wysokiej czystości charakteryzującego się dodatkowo ukierunkowaną strukturą i jak najmniejszą ilością ziaren. Abstract. Universality of usage of electronic circuits and electrotechnical elements caused development of a new group of products with highadvanced features in the form of cables, leads, microwires and connection elements. Reliable transmission of electrical signal determines trouble spot almost of all types of device which use electric energy. Basic material which fulfils part of conductor, used in above applications, is copper with high chemical clarity and with special formed structure. It is called Functionally Perfect Copper (FPC). Hereby article fixes the attention on industrial methods of Oxygen Free Copper (OF) obtainment with chemical clarity of 5N series. Particularly, there were made the analysis of industrial technologies of continuous melting and casting of Oxygen Free Copper, for example Upcast® and Rautomead® installation and innovative technolog[...]

Problematyka kruchości wodorowej miedzi stosowanej na żyły przewodzące w kablach ognioodpornych

Czytaj za darmo! »

Podczas projektowania instalacji elektrycznych stosowanych w obiektach użyteczności publicznej należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie się kabli w wysokich temperaturach. W momencie powstania pożaru ważne jest, aby w jak największym stopniu ograniczyć możliwość rozprzestrzeniania się płomienia i jednocześnie oddalić niebezpieczeństwo powstawania toksycznych dymów. Powyższe wymagania spełniają kable ognioodporne samogasnące, których powłoka izolacyjna wykonana jest z materiałów bezhalogenowych trudnopalnych. W tego typu konstrukcjach, jako materiał na żyłę przewodzącą stosuje się głównie miedź Cu-ETP. Jednakże z uwagi na fakt podatności miedzi Cu-ETP na kruchość wodorową w wysokich temperaturach, w jej miejsce stosuje się coraz częściej miedź beztlenową. Brak tlenu w miedzi oddala bowiem niebezpieczeństwo choroby wodorowej, a tym samym daje gwarancję jak najdłuższej pracy systemów kablowych w warunkach pożaru. W pracy przeprowadzono badania, których głównym celem była ocena odporności na chorobę wodorową żył miedzianych w gatunku Cu-ETP i Cu-OFE gołych i w izolacji bezhalogenowej. Istotnym źródłem informacji oceniającym zachowanie się kabli poddanych działaniu wysokich temperatur było określenie ich własności wytrzymałościowych oraz obserwacje struktury po procesie wygrzewania w różnych temperaturach. Abstract. During wiring system design used in public utility facility there is necessary to pay particular attention to the conservation of cables in high temperature. At the moment when the fire appeared the important is to reduce, in high step, the possibility of flames spreading and simultaneously avert danger of toxic smoke formation. Above requirements fulfill so-called fireproof and self-extinguishing cables, which insulating coat is made of slow-burning and halogen-free materials. In such way of construction, as a conductor material is Cu-ETP copper mainly used. However, in view of susceptibility of Cu-ETP copper to so-called hydroge[...]

Selected aspects of evolution properties of oxygen free copper for high-advanced electrotechnical application

Czytaj za darmo! »

The shaping of properties of metallic materials in the process of continuous casting takes place through changes in the parameters of the technological process, i.e., the temperature of liquid metal, casting rate, flow size and crystallizer cooling water temperature. In this work, characterization of the influence of parameters of the casting process has been carried out, especially that of the casting rate on formation of material structure in terms of the quantity, size and shape of grains. The properties of copper wires for highly advanced electro-technical applications (audio-video cables, fireproof cables, car bundles) have also been characterized. Streszczenie. Kształtowanie własności materiałów metalicznych w procesie ciągłego odlewania odbywa się na drodze zmiany parametrów procesu technologicznego tj. temperatury ciekłego metalu, prędkości odlewania, wielkości przepływu i temperatury wody chłodzącej krystalizator. W pracy dokonano charakterystyki wpływu parametrów procesu odlewania, a w szczególności prędkości odlewania na kształtowanie się struktury materiału pod kątem ilości, wielkości oraz kształtu ziaren, a także własności drutów miedzianych przeznaczonych do wysokozaawansowanych aplikacji elektrotechnicznych (kable audio-video, kable ognioodporne, wiązki samochodowe). (Wybrane zagadnienia oceny własności miedzi beztlenowej pod kątem jej zastosowania w wysokozaawansowanych konstrukcjach elektrotechnicznych). Keywords: oxygen free copper, continuous melting and casting line, wires, audio-video cables. Słowa kluczowe: miedź beztlenowa, proces ciągłego topienia i odlewania, druty, kable audio-video. Analysis of the problem The rapid development of electronics and broadly understood electro-technology imposes a need for the search for new materials allowing for rapid lossless transmission of electric signals. The universality of use of electronic systems and electro-technical elements has caused the emergence of a new group of p[...]

METODA KIERUNKOWEGO KSZTAŁTOWANIA STRUKTURY MATERIAŁÓW KRYSTALICZNYCH


  Światowa ekspansja przemysłu metalurgicznego, związanego w sposób nieodłączny z hutnictwem, a także dynamiczny rozwój metod doświadczalnych fizyki ciała stałego, determinują wejście na rynek elektroniczny nowych gatunków materiałów o coraz to wyższych poziomach własności użytkowych. Jednym z przykładów takiego funkcjonalnego materiału jest miedź beztlenowa gatunku Cu‐OFE (Oxygen Free Electronic). Z uwagi na brak zawartości tlenków CuO i Cu2O stworzyła nowe możliwości kształtowania własności fizycznych, technologicznych i eksploatacyjnych — jako niezbędnych do zastosowań w różnych dziedzinach inżynierii elektrotechnicznej. Ponadto, z uwagi na proces produkcji polegający na metodzie ciągłego odlewania, materiał ten wykazuje specjalnie ukierunkowaną strukturę charakteryzującą się ziarnami wydłużonymi w kierunku zgodnym z wektorem gradientu temperatury na froncie krystalizacji metalu. W przypadku aplikacji miedzi beztlenowej w konstrukcjach kablowych najwyższej jakości, m.in.: przewodach teleinformatycznych kategorii 6 i 7, kablach głośnikowych, mikrofonowych i do akustyki profesjonalnej, odgrywa to kluczowe znaczenie, ponieważ pozwala na uzyskanie pożądanych własności transmisyjnych na drodze m.in. obniżenia strat pojemnościowych kabla, czy też podwyższenie jakości tłumienia zakłóceń, w porównaniu do tradycyjnie stosowanej na cele elektryczne miedzi gatunku Cu‐ETP (Electrolytic Tough Pitch) zawierającej tlen, a wytwarzanej na drodze przeróbki plastycznej na gorąco. I chociaż tlen w miedzi spełnia szereg korzystnych funkcji to jego obecność w miedzi beztlenowej, którą określa się mianem "funkcjonalnie doskonałej" jest niewskazana z powodu zmniejszenia ciągliwości oraz mikrosegregacji. Ponadto, mimo iż walcowanie na gorąco powoduje pełną homogenizację dendrytycznej struktury odlewniczej, to towarzysząca mu wysoka temperatura i powstające na powierzchni tlenki, które są następnie zawalcowywane wykluczają aplikację tego materiału[...]

CHARAKTERYSTYKA CECH MATERIAŁOWYCH I TECHNOLOGICZNYCH MIEDZI BEZTLENOWEJ DEDYKOWANEJ DO APLIKACJI KABLOWYCH


  Dokonująca się w ostatnich latach na świecie ekspansja przemysłu metalurgicznego ściśle związanego z hutnictwem, a tak-że rozwój metod doświadczalnych fizyki ciała stałego determinują wejście na rynek elektroniczny i elektrotechnicznych no-wych gatunków miedzi o coraz to wyższym poziomie własności użytkowych. Jednym z takich materiałów jest miedź beztle-nowa OFE (Oxygen Free Electronic Copper), która z uwagi na brak obecności tlenków (CuO, Cu2O) stwarza nowe możliwości kształtowania własności fizycznych, technologicznych i eksploatacyjnych - niezbędnych do zastosowań w różnych gałę-ziach przemysłu elektrotechnicznego. Ponadto z uwagi na proces produkcji wykonywany techniką ciągłego odlewania ma-teriał charakteryzuje się specjalnie ukształtowaną strukturą ziaren umożliwiającą podniesienie przewodności elektrycznej. W przypadku aplikacji miedzi beztlenowej w konstrukcjach kablowych (m.in.: przewody teleinformatyczne przesyłu danych, dźwięku i obrazu) odgrywa to kluczowe znaczenie, ponieważ pozwala na istotne oszczędności materiałowe i ekonomiczne w porównaniu do tradycyjnie stosowanej na cele elektryczne miedzi tlenowej ETP (Electrolytic Tough Pitch Copper). Przy-kładem przemysłowej technologii wytwarzania miedzi beztlenowej jest metoda UPCAST®, która uruchomiona została w Zakładzie Przetwórczym Huty Miedzi Cedynia w Orsku. Zastosowane parametry procesu technologicznego (m.in.: pręd-kość odlewania, ilość wody chłodzącej krystalizator) decydują o jakości wyrobów tj. drutów uzyskiwanych metodami prze-róbki plastycznej zarówno na zimno, jak i na gorąco. Oprócz tego istotną rolę odgrywa jakość materiałów wsadowych do procesu ciągłego topienia, którymi są katody gatunku Cu-CATH-1 (LME Grade-A) charakteryzujące się wysoką czystością Prof. dr hab. inż. Tadeusz Knych, dr inż. Beata Smyrak, mgr inż. Monika Walkowicz - AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Metali Nieżelaznych, [...]

Kinetyka rekrystalizacji statycznej drutów z przewodowych stopów AlMgSi


  W artykule przedstawiono wyniki badań testów wygrzewania drutów z przewodowych stopów AlMgSi gat. EN AW 6101 oraz drutów aluminiowych (EN AW 1370). Testy obejmowały pomiar zmiany własności mechanicznych i elektrycznych materiałów wyjściowych oraz określenie temperatury rekrystalizacji tychże drutów. W efekcie określono kinetykę odnowy struktury i zbadano podatność badanych drutów do procesów wyżarzania rekrystalizującego. This paper presents the results of a one-hour annealing tests of the AlMgSi wires from the alloys EN AW 6101 and aluminum wires. The tests included measuring the change in the mechanical and electrical properties of the starting materials and the definition of recrystallization temperature of these wires. As a result, disclosed the kinetics of the structure recovery and tested the susceptibility of wire to the annealing processes recrystallization. Słowa kluczowe: rekrystalizacja, wyżarzanie, druty AlMgSi, druty Al Key words: recrystallization, annealing, wires of AlMgSi, wires of Al.Analiza stanu zagadnienia. Przewodowe stopy AlMgSi gatunku 6101 tradycyjnie poddawane są obróbce cieplnej polegającej na procesie przesycania oraz starzenia sztucznego. Dobór odpowiednich parametrów temperatury i czasu wygrzewania umożliwia uzyskanie wymaganego przez normę EN 50183:2002 zespołu własności mechaniczno-elektrycznych drutów AlMgSi [1]. Najnowsze trendy w rozwoju przewodowych stopów AlMgSi zmierzają do uzyskania drutów AlMgSi charakteryzujących się wysoką przewodnością elektryczną i jednocześnie wysoką wytrzymałością na rozciąganie. Powyższe wymagania spełniają stopy AlMgSi typu HC (high conductivity), EHC (extra high conductivity) i EEHC (extra extra high conductivity), które uzyskują przewodność elektryczną na poziomie nawet 34,48 MS/m (59,5%IACS) i jednocześnie wytr[...]

Wpływ prędkości procesu ciągłego odlewania i walcowania na strukturę i własności przewodowego stopu Al-Mg-Si


  Utwardzane wydzieleniowo stopy aluminium serii 6XXX (Al-Mg-Si), z uwagi na właściwości takie jak: niska masa właściwa, wysokie własności wytrzymałościowe, dobra odporność korozyjna, a także relatywnie niska rezystywność, znajdują zastosowanie jako materiał do wytwarzania przewodów elektroenergetycznych. Druty z przewodowych stopów Al-Mg-Si wytwarzane są z walcówki otrzymywanej w linii ciągłego odlewania i walcowania. W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu prędkości odlewania i walcowania na własności i strukturę walcowanego pasma. A precipitation hardened 6XXX series aluminum alloys (Al-Mg-Si), due to a properties, such as low specific weight and high mechanical properties, good corrosion resistance, and a relatively low resistivity, can be used as material for the manufacture of power cables. The Al-Mg-Si conductor alloy wires are produced from wire rod, obtained in continuous casting and rolling line. This paper presents results of research of influence of casting and rolling velocity in the Continuus-Properzi line on properties and structures of the rolled strip. Słowa kluczowe: walcówka Al-Mg-Si, linia ciągłego odlewania i walcowania (COiW), utwardzanie wydzieleniowe Key words: Al-Mg-Si wire rod, continuous casting and rolling line (CCR), precipitation hardening.Wstęp. Elektroenergetyczne przewody napo- wietrzne typu AAAC (All Aluminium Alloy Conduc- tor) w całości wykonywane są z utwardzanych wydzie- leniowo stopów aluminium. Głównymi składnikami stopowymi są magnez[...]

 Strona 1  Następna strona »